• Stadgar

Stadgar för Vasatorps Golfklubb

Vasatorps Golfklubb är en ideell förening, stiftad 1973-01-29 med hemort i Helsingborg.
Stadgarna fastställda av årsmöte 1986-11-25 och ändrade vid årsmöten 1992-11-23, 1994-11-21, 1997-05-22, 2003-03-24, 2004-11-22, 2006-11-22, 2008 11-24, 2012-03-22, 2014-03-20, 2014-11-27 och 2021-09-30.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING
FÖRORD
DEFINITION
VÅR VERKSAMHETSID

Allmänna bestämmelser

1§ ÄNDAMÅL
2§ SAMMANSÄTTNING
3§ TILLHÖRIGHET
4§ BESLUTANDE ORGAN
5§ FIRMATECKNING
5a§ VERKSAMHET
6§ VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
7§ STADGETOLKNING
8§ STADGEÄNDRING
9§ UPPLÖSNING AV KLUBBEN
9a§ FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR

Golfklubbens medlemmar

10§ MEDLEMSKAP
11§ UTTRÄDE
12§ UTESLUTNING
13§ MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
14§ DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Årsmöte och extra årsmöte

15§ TIDPUNKT, KALLELSE
16§ FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
17§ RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
18§ BESLUTFÖRHET
19§ BESLUT OCH OMRÖSTNING
20§ VALBARHET
21§ ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
22§ EXTRA ÅRSMÖTE

Valberedning

23§ SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Revision

24§ REVISION

Styrelse

25§ SAMMANSÄTTNING
26§ ÅLIGGANDEN
27§ KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
28§ ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN

Förord

Klubbens stadgar ska vara av sådan fullständighet att de inte enbart uppfyller de grundläggande kraven för att överhuvudtaget vara en rättskapabel ideell förening, utan även garantera att föreningen uppfyller de krav som finns uppställda för medlemskap i SGF och i RF. Vid SGF:s förbundsmöte 2011 beslutades att bestämmelserna i 8, 9, 9a, 11, 12, 22, 24 samt 26 §§ är tvingande för samtliga golfklubbar i SGF och att de ska införas i golfklubbens stadgar senast den 30 juni 2012. Samtliga av dessa paragrafer tar sikte på ett ökat skydd för den enskilda golfspelaren ur ett medlemsperspektiv. Att paragraferna är tvingande innebär ett minimikrav och att den exakta lydelsen kan avvika om innebörden förblir densamma. Däremot, om lydelsen avviker så att minimikravet inte uppfylls gäller de tvingande bestämmelserna i Normalstadgarna framför GK:s formulering.

Råd och stöd i stadgefrgor

I 8 § föreskrivs att beslut om stadgeändringar alltid ska sändas till SGF och berört Golf-distriktsförbund (GDF) för kännedom varvid eventuella ändringar kan bli aktuella. Om klubben finner behov av stöd och råd vid utformning av klubb-stadgarna hänvisas till SGF och till respektive GDF.

Idrottens mål och inriktning

Definition

Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll,
 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet,
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar,
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Allmänna bestämmelser

1 § ÄNDAMÅL
Vasatorps Golfklubb har som ändamål att verka för att medlemmar och gäster kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

2 § SAMMANSÄTTNING
Vasatorps Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET
Vasatorps Golfklubb är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Skånes Golfförbund (GDF) samt Skånes Idrottsförbund (SI)
Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS), GDF:s styrelse eller Skånes idrottsförbunds styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna ut av dessa organ begärda uppgifter.

4 § BESLUTANDE ORGAN
Vasatorps Golfklubb beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § FIRMATECKNING
Vasatorps Golfklubbs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person eller flera. Firmatecknare skall följa av klubben fastställda attestregler.

5a § VERKSAMHET
Vasatorps Golfklubb bedriver den idrottsliga verksamheten samt äger klubbens fastighet och samtliga inventarier medan klubbens helägda bolag Vasatorps Golf AB förhyr hela anläggningen och handhar och sköter dess drift och erbjuder medlemmar och gäster golfspel.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Vasatorps Golfklubbs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari till och med den 31 december.

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV KLUBBEN
För upplösning av Vasatorps Golfklubb krävs beslut av två på varandra följande årsmöten med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster på det sista mötet. I beslut om upplösning av klubben skall anges, att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas till SGF.

9a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

Golfklubbens medlemmar

10 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.
Till hedersmedlem kan årsmöte efter enhälligt förslag av styrelsen kallas person, som gjort sig förtjänt därav.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 12 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningar som föranlett utträdet.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om han/hon önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar efter att protokollet justerats skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur Vasatorps Golfklubb skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två månader innan utträdet begärs. För att medlem som vill utträda ur Vasatorps Golfklubb ska undgå betalningsansvar för nästkommande års medlemsavgift och spelavgift ska utträdet vara till fullo verkställt senast den 31 december det år som utträde begärs. En anmälan om utträde måste därför göras senast den 31 oktober för att medlem ska undgå betalningsansvar. Inkommer anmälan om utträde senare än ovan angivet datum, har Vasatorps Golfklubb rätt att begära att medlemmen erlägger den av höstmötet beslutade medlemsavgiften för nästkommande år.
Medlem som inte i rätt tid fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall snarast efter förfallodagen skriftligen påminnas härom med uppmaning att betala inom 30 dagar annars betraktas medlemskapet som uppsagt av medlemmen. I denna situation betraktas medlemskapet som uppsagt av medlemmen när ovan 30-dagarsperiod löpt ut, reglerna i första stycket gäller då alltjämt. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen efter skriftlig begäran från medlem bevilja betalningsanstånd/delbetalningsmöjlighet förutsatt att en sådan begäran inkommit före påminnelsetidens utgång.

12 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur Vasatorps Golfklubb av annan anledning än att han/hon motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han/hon tidigare tilldelats varning.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, varvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om han/hon önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar efter att protokollet justerats sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt RF:s stadgar.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i Vasatorps Golfklubb

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,
 • skall bistå klubben med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av årsmöte.
 • skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån,
 • har efter utträde ur klubben i enlighet med 11 § rätt till återbetalning av medlemslån till klubben så snart styrelsen finner detta möjligt. Återbetalning av medlemslån till medlem får dock inte ske senare än 1 år från medlemmens utträde. Klubben är dock inte skyldig att återbetala mer än maximalt två (2) miljoner kronor per kalenderår av utestående medlemslån. Återbetalning av medlemslån till utträdande medlem sker i den turordning som medlem begärt sitt utträde,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.
 • får inte till annan överlåta eller upplåta rättighet som följer av medlemskapet.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i Vasatorps Golfklubbs idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Årsmöte och extra årsmöte

15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är Vasatorps Golfklubbs högsta beslutande organ, hålls dels före
utgången av mars månad (vårmöte), dels före utgången av november månad (höstmöte), på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 2 veckor före respektive årsmöte anslås på klubbens hemsida. Medlemmar som har valt att registrera sin e-postadress i GIT emottar även en kallelse per e-post.
Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse (vårmöte), verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag (höstmöte) samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på respektive årsmöte.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och före mötet fyllt 15 år samt hedersmedlemmar. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som före mötets öppnande skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i klubben. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, SI, SGF och SGDF har yttranderätt på mötet.

18 § BESLUTFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet samt det antal röstberättigade medlemmar som är företrädda genom ombud.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas genom att röstberättigad medlem avger röst för eller emot eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.
Beslut utan omröstning är fattat med acklamation.
Beslut enligt 9 och 10 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).
Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).
Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § VALBARHET
Valbar till Vasatorps Golfklubbs styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.
Arbetstagare inom klubben och Vasatorps Golf AB får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i klubben.
Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.
Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE
Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 4. Fastställande av röstlängd för mötet
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 9. En revisor jämte en suppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Övriga frågor.

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 4. Fastställande av röstlängd för mötet
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån samt budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Val av
  a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  c) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
  d) ombud till SGDF-möte
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 10. Övriga frågor

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

 1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
 2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller 3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast sju dagar före årsmötet anslås på klubbens hemsida. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse, får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt, beslutförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

Valberedning

23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter, av vilka årsmötet väljer ordförande och tre ledamöter samt styrelsen utser en ledamot.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Valberedningen skall senast fyra veckor före höstårsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

Revision

24 § REVISION
Revisorer/registrerat revisionsbolag väljs av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor och en suppleant skall vara kvalificerad revisor.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före vårmötet.
Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före vårmötet.

Styrelse

25 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och fyra till åtta övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen i Vasatorps Golf AB skall vara densamma som styrelsen i klubben.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

26 § ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen Vasatorps Golfklubbs beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.
Styrelsen skall – inom ramen för överordnande och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen för klubben att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmötet fastställd budget,
 • med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed,
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
 • förbereda årsmöten
 • besluta om vilka kommittéer som skall finnas
 • tillse att styrelseidentitet föreligger mellan klubben och Vasatorps Golf AB.

Styrelsen får inte förändra ägandet i det helägda dotterbolaget Vasatorps Golf AB samt ej heller pantsätta eller på annat sätt avhända sig ägande – helt eller delvis – utan godkännande av ett ordinarie årsmöte. Förslaget, som skall framgå av kallelsen till årsmötet, måste i sådant fall godkännas av 2/3-delar från de vid årsmötet närvarande medlemmarna.
Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.
Kallelse till sammanträdet skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärende till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.